تجهیزات ابزار آزما

کارگاه سیستم آنتن مرکزی (ET-110)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم آنتن مرکزی
• آشنایی با انواع اسپلیتر آنتن مرکزی
• آشنایی با سیستم VHF و UHF
• آشنایی با سیگنال سنج و تقویت کننده سیگنال آنتن مرکزی

1) آنتن UHF
2) آنتن VHF
3) تقویت کننده سیگنال
4) سیگنال سنج
5) اسپلیتر
6) تقویت کننده سیگنال

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۵.۸MB