تجهیزات ابزار آزما

سه فاز

ترانسفرماتور سه فاز (T-12)

ترانسفرماتور سه فاز (T-12)

دستور کار دانشجودستور کار مدرس